Gesprekprotocol met nieuwe vrijwilligers

Beleid m.b.t. aanstelling van vrijwilligers bij badmintonclub The Flying Shuttle ’57 (TFS57).

Kennismakingsgesprek

Hierin zal gevraagd worden naar de motivatie van de vrijwilliger om met leden en specifiek met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking te willen werken en naar haar/zijn werkervaring en referenties bij vorige organisaties. 

Referenties checken

Op basis van het CV of gesprek kan contact opgenomen worden  met verenigingen uit het verleden waar de vrijwilliger actief is geweest, om navraag te doen of de verkregen informatie uit het CV of gesprek juist is.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De vrijwilliger dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen indien hij of zij minderjarigen en of mensen met een verstandelijke beperking wil werken.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, leider of verzorger. 

Via deze link is alle informatie te vinden.

Gedragsregels

Om te zorgen dat de vrijwilliger op de hoogte is van de gedragsregels én zich hieraan houd, krijgt iedere nieuwe vrijwilliger bij aanstelling de gedragsregels en omgangsregels overhandigd van TFS57. Ook terug te vinden op de website van TFS57.

Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie

TFS57 kan het registratiesysteem Seksuele Intimidatie bevragen of de kandidaat is opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit sport brede systeem, dat goedgekeurd is door het College Bescherming Persoonsgegevens, registreert plegers na een straf – of tuchtrechtelijke veroordeling voor een van te voren vastgestelde periode.